▞ Systém finančného makléra

FiM je centrálny informačný systém pre maklérske firmy, poskytujúce sprostredkovanie finančných produktov, odborné poradenstvo a súvisiace služby. Reaguje na dynamické podmienky partnerov na finančnom trhu SR a pravidlá Národnej Banky Slovenska. Podporuje vnútornú spoluprácu, pravidelnú uzávierku, automatické rozpočítanie provízií, komunikáciu s klientmi, výmenu informácií s obchodnými partnermi, a ďalšie. Zvyšuje efektívnosť, bezpečnosť a výnosnosť firmy, čím prispieva k skorej návratnosti investícií.

 

Systém FiM vďaka konfigurovateľnosti pokrýva všetky sektory a ľubovoľné typy finančných produktov:

  • Poistenie alebo zaistenie: životné, majektové, cestovné poistenie, atď.
  • Kapitálový trh: obchody s CP, jednorázové alebo opakované investície
  • Prijímanie vkladov: termínované vklady, a ďalšie sporiace produkty
  • Poskytovanie úverov: hypotekárne a spotrebné úvery, a iné pôžičky
  • Dôchodkové sporenie: povinné alebo doplnkové dôchodkové sporenie
  • Zdravotná starostlivosť, a iné produkty na finančnom, príp. inom trhu

dokumenty na stiahnutie

Úplné pokrytie činnosti maklérskej firmy a každodenných pracovných úloh vykonávaných zamestnancami alebo podriadenými agentmi. Od najnižších sprostredkovateľov, cez manažérov na rôznych úrovniach, až po koreň stromu a vrcholové riadenie. Podpora pre procesné spracovanie zmlúv. Od založenia návrhu, cez odoslanie zmluvy partnerovi a obdržanie provízie, až po jej zrušenie či ukončenie. Automatický výpočet provízií a stornovaných provízií s adresným pripisovaním na osobné provízne účty sprostredkovateľov. VIAC 

Implementácia najlepších zásad a postupov v oblasti. Prínosy deklarované po viac ako dvojročnom praktickom používaní systému sú sprevádzané značnými úsporami prevádzkových nákladov, výrazným zlepšením kvality a bezpečnosti dát. Zdĺhavé úlohy, ako napríklad párovanie provízií so zmluvami, výpočet provízií a storna na vyúčtovanie, odhaľovanie a odstraňovanie nedostatkov, teraz zvládnete doslova za pár minút a bez chýb. Výsledné riešenie je modifikovateľné podľa konkrétnych požiadaviek firmy. VIAC  

Jednou z veľkých výhod systému je open-source technológia. Vďaka voľne šíriteľným a modifikovateľným komponentom dosahujeme výhodnejšiu cenu bez licenčných poplatkov. Používatelia pracujú so systémom prostredníctvom štandardného internetového prehliadača, pričom sa nevyžaduje inštalácia žiadnych ďalších komponentov. Systém je vyvinutý na platforme JEE / Java na strane servera. Prezentačná vrstva je založena na kombinácii HTML a JavaScript-u. VIAC

Systém je možné dodať v dvoch prevádzkových modeloch, buď ako vlastnú inštaláciu (Standalone), alebo poskytovanie softvéru vo forme služieb (SaaS). K obidvom modelom poskytujeme ďalšie zákaznícke služby pre zabepečenie vysokej použiteĽnosti, dostupnosti a spoľahlivosti systému, ako napríklad školenia administrátorov či bežných používateľov, helpdesk a riešenie problémov, oprava chýb v stanovených časoch, zmeny a pridávanie funkcií podľa požiadaviek firmy. VIAC