Procesné moduly

P4P je výsledkom dlhoročného vývoja, znalostí a skúseností jeho tvorcov s implementáciou procesného riadenia. Vytvárame moduly pre všetky oblasti riadenia, od najjednoduchších úloh po štruktúrované procesy rôznej zložitosti. Výsledné riešenia sú pružne prispôsobiteľné požiadavkám odvetvia, špecifickám firmy, či potrebám pracovníkov. Konfigurovateľný systém P4P je vhodný pre rýchle naštartovanie BPM a jeho postupné rozširovanie.

 

OBLASTI MODULY - PROCESY MOŽNOSTI

Riadenie obchodu

Obchodné príležitosti
Obchodné prípady
Partneri (SCM, CRM)
Spracovanie zmlúv

Spolupráva s obchodnými partnermi. Priama komunikácia so  spotrebiteľmi, respektíve finálnymi odberateľmi produktov. Podpora predajnej a distribučnej siete.

Riadenie služieb

Inštalácie produktu
Technická podpora
Reklamácie
Servisné zásahy

Poskytovanie služieb - nemateriálnych produktov. Uplatnenie v rôznorodých sektoroch. Technický servis, vzdelávanie, poradenstvo, sprostredkovanie, a ďalšie.

Riadenie výroby

Správa zdrojov
Výrobné plány
Výrobné príkazy
Previerky kvality

Zhotovovanie výrobokov - produktov materiálnej povahy. Využiteľné pre všetky odvetvia a typy výrob. Od jednoduchých súčiastok až po sofistikované systémy.

Riadenia skladov

Materiálové položky
Príjem na sklad
Výdaj zo skladu
Inventarizácia

Integrované skladové hospodárstvo. Materiálové toky v procesoch tvorby výrobkov alebo služieb. Podpora pre zásobovaciu, výrobnú aj distribučnú logistiku.

Riadenie vývoja

Správa portfólia
Správa produktov
Požiadavky
Zmenové návrhy

Činnosti pred produkciou, vrátane technickej a organizačnej prípravy. Spracovanie požiadaviek, návrhov a konfigurácií produktu, ako aj celého portfólia.

Riadenie financií

Spracovanie faktúr
Riešenie pohľadávok
Finančné plánovanie
Cash-flow evidencia

Podpora pre zúčtovacie činnosti. Integrácia finančných tokov v procesoch tvorby služieb alebo výrobkov. Plánovanie, monitorovanie a hodnotenie finančných ukazovateľov.

Riadenie personálu

Zamestnanci
Organizačná štruktúra
Školenia a certifikáty
Hodnotenia

Plánovanie ľudských zdrojov (výbery, tréningy, hodnotenia, povýšenia, atď.). Odmeňovanie zamestnancov. Riadenie výkonov. Organizačné väzby.

Administratíva

Správa dokumentov
Interné smernice
Knižnica, Slovník
Autopark (iný majetok)

Činnosti a funkcie ktoré podporujú každodennú prevádzku. Časté a pravidelné opakovanie bez priamej hodnoty pre zákazníka. Využívané napreč celou firmou.

Manažment

Príležitostné úlohy
Programové riadenie
Projektové riadenie
Schvaľovacie konanie

Plánovanie, organizovanie, delegovanie, smerovanie a kontrola práce. Operatívna, taktická aj strategická úroveň. Náhľady plánov, možností, rizík a reálnych výkonov.