Prínosy P4P

Okamžitý prínos za rozumné investície

Systém rastie postupne, v rozsahu zodpovedajúcom potrebám a finančným možnostiam firmy.

Firma nadobúda schopnosť efektívne, operatívne, promptne, úplne a presne riadiť svoje procesy.

Už od začiatku okrem toho získavate celý rad výhod, priaznivo ovplyvňujúcich hospodárske výsledky.

 

Kvalita

 • Prehľadné zmapovanie podnikových procesov
 • Zlepšenie riadenia prác a kontrolovateľnosti
 • Zvyšovanie kvality výrobkov a poskytovaných služieb
 • Nárast spokojnosti a dôvery zákazníkov voči firme
 • Skvalitnenie dátového toku a výstupných dokumentov
 • Posilnenie konkurenčnej výhody vďaka technológii

Efektívnosť

 • Zníženie nákladov na riadenie a administratívu
 • Zlepšenie komunikácie a kontinuity práce
 • Eliminácia nákladov na nepodarky, nezhody,  časové straty, atď.
 • Racionálne využívanie historických dát
 • Zrýchlenie produkčného cyklu - od ponuky až po dodanie zákazníkovi

Bezpečnosť

 • Ochrana podnikových informácií a znalostí
 • Zabezpečenie údajov pred stratou a zneužitím
 • Preukázateľnosť úkonov na základe precízneho logovania operácií
 • Bezpečná spolupráca a výmena dokumentov s obchodnými partermi
 • Vyššia spoľahlivosť vlastných pracovníkov

 

P4P pre IT personál

 • Schopnosť softvérovo podporovať prakticky akýkoľvek podnikový proces
 • Flexibilnosť vďaka konfigurovateľnosti pracovných postupov a obrazoviek
 • Analýza a návrh procesov prostredníctvom grafických a textových modelov
  • Jednoduchá komunikácia s vrcholovým manažmentom organizácie
  • Jednoduchá komunikácia s riadiacimi aj produkčnými pracovníkmi
 • Prehľadná administrácia používateľov, prístupových práv a rolí v systéme
 • Zaručená kontrolovateľnosť akcií vykonávaných jednotlivými používateľmi
 • Integrovateľnosť s inými systémami: účtovníctvo, sklady, logistika, a pod.

 

P4P pre manažérov

 • Posilnenie riadiacich funkcií na všetkých úrovniach
  • Delegovanie pracovných úloh v priebehu procesu podľa modelu
  • Automatické sledovanie termínov a upozorňovanie na odchýlky
  • Systematické odmeňovanie pracovníkov na základe ich výkonov
 • Zlepšenie informovanosti na podporu rozhodovania
  • Prehľadný register procesov v zodpovednosti daného manažéra
  • Štatistické a analytické reporty s výsledkami v reálnom čase
  • „Dashboard“ – monitoring vybraných procesných ukazovateľov
 • Procesné riadenie v súlade s organizačnou štruktúrou
  • Definovanie organizačných jednotiek a vzájomných vzťahov
  • Správa zamestnancov, ich zaraďovanie do funkcií a jednotiek
  • Nastavovanie vzájomného zastupovania a iných podmienok

 

P4P pre všetkých

 • Vysoký komfort, používateľská intuitívnosť a interaktivita práce
 • Prístup do systému prostredníctvom internetových prehliadačov
 • Prehľadný register úloh v zodpovednosti príslušného pracovníka
 • Informácie o historickom vývoji predmetného procesu alebo úlohy
 • Procesná funkcionalita prispôsobená potrebám pracovnej náplne
 • Efektívne prezeranie dát - filtrovanie, personalizácia, zoraďovanie, stránkovanie, vyhľadávanie, účelové prehľady, kalkulačky a ďalšie nástroje.
 • Notifikácia o dôležitých udalostiach nastávajúcich počas procesu
 • Rýchla komunikácia pomocou zabudovaného chatovacieho modulu