Politika kvality v spoločnosti

Factory 4 Solutions, a.s. sa prihlasuje k programu „Systém manažérstva kvality", ktorý podľa normy STN-EN-ISO 9001:2009 zaviedla do účinnosti od 1.1.2014. K tomu bola prijatá Politika kvality, Ciele kvality, Príručka kvality ako aj ďalšia súvisiaca dokumentácia. Systém riadenia kvality bol neskôr recertifikovaný podľa novej verzie normy STN-EN-ISO 9001:2016, a to s účinnosťou od 24.4.2017. Kvalitou chápeme v našej spoločnosti také realizovanie produktov – vývoj informačných systémov (IS), poskytovanie prevádzkovej podpory a ostatných súvisiacich služieb, ktoré vedie k trvalej spokojnosti našich klientov a používateľov našich IS, k vytvoreniu trvalého vzťahu s klientom, a k udržaniu dlhoročného obojstranného partnerstva.