▞ Systém správcovskej spoločnosti

Assset Management Information System (AMIS)

Efektívne a dostupné riešenie na administráciu podielových fondov pre správcovské spoločnosti podnikajúce v súlade s direktívou UCITS IV. Zabezpečuje automatizáciu činnosti a administračných procesov v správcovskej spoločnosti, spojených s vydávaním podielov "unit" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo dôchodkové fondy.
 

Pri vývoji AMIS boli využité technológie Model Driven Architecture a Model Driven Design v rámci vývojárskej platformy ALBIQ z dieľne F4S. Výrazne tak boli znížené nielen čas a náklady na vývoj, ale aj prevádzkové náklady informačného systému na strane budúcich používateľov.

Business súvislosti

Správcovské spoločnosti vytvárajú podielové fondy pre investorov, ktorí sa v nich stávajú podielnikmi tým, že si kúpia podiely v podielovom fonde. Peniaze z predaja podielov putujú do podielového fondu. Tieto potom správcovská spoločnosť investuje v súlade so zvolenou stratégiou do rôznych nástrojov finančného trhu s cieľom dosahovať výnos pre investorov. Ten je vo forme rastu hodnoty podielu, ktorá je vyjadrená podielom čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a množstva podielov v obehu, alebo investorovi vyplácanej dividendy. V otvorených fondoch môže investor podiel kedykoľvek predať správcovskej spoločnosti, a tá za podiel vyplatí investorovi jeho hodnotu. V uzavretých fondoch správcovská spoločnosť po stanovenú dobu takúto povinnosť nemá. Odmenou za správu fondov pre správcovskú spoločnosť je správcovský poplatok, prípadne odmena za zhodnotenie.

Funkcionalita

AMIS poskytuje všetky funkcie potrebné pre zabezpečenie správcovskej spoločnosti:

 • Definovanie interných, podielových fondov a nastavenie ich parametrov.
 • Evidencia investorov, ich pokynov na nákup/predaj podielov vo fondoch, a evidenciu týchto nákupov vrátane výpočtu ziskovosti, a prípadnej daňovej povinnosti.
 • Proces vydávania a vyplácania podielov na základe pokynov.
 • Evidencia investičných nástrojov, tvoriacich portfólio podielových fondov, a transakcí s týmito nástrojmi.
 • Automatické akcie spúšťané na základe plánovaných udalostí, ako napr. výplata kupónov a istín dlhopisov.
 • Oceňovanie finančných nástrojov v portfóliu interných fondov s využitím trhových cien a interných výpočtov.
 • Oceňovanie portfólia vrátane automatického sledovania a účtovania záväzkov a pohľadávok podielového fondu, napr. vklady investorov, za ktoré ešte neboli vydané podiely alebo akumulované poplatky.
 • Integrované interné účtovníctvo umožňujúce evidovať dôležité účtovné alebo manažérske údaje.
 • Výpočet odmeny správcu, odmeny za zhodnotenie a odmeny depozitára.
 • Výpočet čistej hodnoty aktív a aktuálnej hodnoty jednotky.
 • Výpočet zisku/straty z kúp a predajov alebo precenenia finančných nástrojov v portfóliu metódou FiFo.
 • Zaznamenávanie audítnych logov.
 • Riadenie prístupových práv na úrovni aplikácie, s prípadným prepojením na firemný LDAP systém.
 • Dátové exporty a reporty (Jasper Reports) prispôsobené požiadavkám používateľa, obchodu a účtovníctva.

V súčasnosti sú prístupné nasledovné druhy finančných nástrojov:

 • jednotky, podiely, akcie;
 • dlhopisy;
 • termínované vklady;
 • cudzie meny;
 • pripravená implementácia iných nástrojov, ako sú opcie, swapy, forwardy a pod. 

Technológia

Systém AMIS je postavený na viacrvstvovej architektúre. Obsahuje SQL databázu, servisnú vrstvu na báze JEE, a webovú aplikáciu s používateľským rozhraním typu “rich GUI”. Pre vývoj bola použitá MDA/MDD vlastná vývojárska platforma ALBIQ.

Grafické používateľské rozhranie je intuitívne s viacerými možnosťami nastavenia pre samotného používateľa. Napríklad výber a poradie zobrazovania stĺpcov v  jednotlivých prehľadoch, široké možnosti filtrovania záznamov, štatistické vyhodnocovanie dát, vytváranie grafických reprezentácií pomocou integrovanej knižnice grafov, a mnohé ďalšie funkcie. 

Prevádzka

Systém je možné prevádzkovať v dvoch modeloch, buď vlastná inštalácia vo vašej firme, alebo outsourcing softvérových služieb.

Druhá možnosť je výhodná najmä pre začínajúce správcovské spoločnosti. Nevyžaduje úvodné výdavky na infraštruktúru, nákup licencií (poplatky znižujú vlastné zdroje správcovskej spoločnosti), či vybudovanie vlastného IT tímu. K obom modelom poskytujeme ďalšie podporné služby pre zabezpečenie vysokej dostupnosti a prevádzkovej spoľahlivosti, ako napr. školenia administrátorov a bežných používateľov, helpdesk a riešenie problémov v stanovených časoch, zmeny a pridávanie nových funkcií podľa špecifických požiadaviek.