Príklad: Správa dokumentov

Automatizovaný cyklus dokumentácie rôznorodej zložitosti, zahájený vytvorením prvej a končiaci schválením finálnej verzie. Umožňuje zdieľanie elektronických súborov medzi autorom, spoluautormi, oponentmi, ako aj ďalšími účastníkmi. Postupné zmeny spôsobom „Check – IN / OUT“ s autorizáciou dokumentov. Pomenovanie súborov a číslovanie verzií je prispôsobiteľné firemným pravidlám.

Dokumenty môžu byť výstupmi ostatných procesov, ako obchodné prípady, príležitostné úlohy, schvaľovacie konania, a ďalších. 

 

Diagram BPMN: Proces tvorby internej dokumentácie.

Obrazovka: Formulár pre vloženie novej verzie dokumentu.

Možnosti využitia:

 • Spracovanie internej dokumentácie v rámci firmy
  • Príklad: Konštrukčné alebo technologické návrhy
  • Príklad: Rozličné manažérske plány a hodnotenia
  • a ďalšie ...
 • Zdieľanie vybraných dokumentov s obchodnými partnermi
  • Príklad: Katalógy, výrobkové špecifikácie, návody
  • Príklad: Preberacie protokoly, výkazy, osvedčenia
  • a ďalšie ...

Účastníci:

 • Iniciátor (autor)
  • Vytvára prvú verziu a poveruje zodpovedného
  • Sleduje celý cyklus tvorby daného dokumentu
 • Zodpovedný
  • Schvaľuje prvú verziu a zodpovedá za ďalšie spracovanie
  • Aktualizuje parametre dokumentu podľa vývoja procesu
  • Sprístupňuje dokument na prezeranie iným pracovníkom
  • Zadáva pracovníkom úlohy na dokumente "check - OUT"
  • Schvaľuje všetky ďalšie verzie v priebehu celého procesu
  • Je oprávnený dokument zneplatniť, t.j. zakázať použitie
 • Spoluautor (oponent)
  • Prijíma úlohu podľa zadania zodpovedného pracovníka
  • Vytvára novú verziu dokumentu v systéme "check - IN"

Vstupy:

 • Názov, kľúčové slová a ostatné parametre
 • Pracovník vecne zodpovedný za dokument
 • Prílohy - Verzie súborov pred schválením

Výstupy:

 • Poznámky spoluautorov a oponentov
 • Poznámky zodpovedného pracovníka
 • Prílohy - Schválené verzie súborov

Zoznam dokumentov a formulár pre vloženie verzie.

Detailný prehľad dokumentu a priložených súborov.