Elektronický zber údajov (EZU)

Umožňuje používateľovi, po splnení bezpečnostných podmienok, vytvárať nové a upravovať pôvodné dokumenty. Týmto spôsobom sú zbierateľné rôzne výkazy, žiadosti, návratky, bežná korešpodencia, atď. Klient odosiela údaje cez manuálny alebo importný vstup, vrátane najrôznejších kontrolných funkcií. Prijímateľ nadobúda údaje vo forme, ktorú dokáže priamo spracovať v internom systéme. Všetky uložené údaje sú k dispozícii v optimálnych prehľadoch.

 
 
Bezpečnosť
a integrácia
 
Register
klientov
 
 
Administračný
modul
Optimálne
prehľady

Vlastný
profil klienta
Publikačný
modul
 
 

Pohodlný import pomocou súbroov. XML, TXT, CSV, a ďalšie formáty v štruktúre prispôsobiteľnej potrebám.

Manuálny vstup vyplnením webových formulárov. Kontrola, potvrdenie a výsledky ihneď na obrazovke.

Manuálny vstup (web)

 • Úplná náhrada prácneho vypĺňania papierových formulárov
 • Štandardizované web formuláre pre dokumenty (1:1) a (1:N)
 • Autonómne alebo vzájomne prepojené vstupné polia
 • Usporiadanie poli do tematických strán, blokov a skupín
 • Artimetické funkcie pre ľahšie vyplnenie číselných polí
 • Interaktívna kontrola a zobrazovanie chýb
 • Automatické dopĺňanie správnych hodnôt
 • Evidovanie ďalších súborov vo forme príloh

 

Importný vstup (xml, ...)

 • Podporované formáty: xml, txt, csv, iné podľa požiadaviek
 • Expresné uloženie hromadných dokumentov (N:1) a (N:N)
 • Generovanie importovaných súborov vo vlastnom systéme
 • Konfigurovateľnosť z hľadiska štruktúry a obsahu súborov
 • Kontrola a zobrazenie chýb obdobné manuálnemu vstupu
 • Overenie správnej štruktúry, syntaxe a importovateľnosti
 • Kombinovaný import s následnou manuálnou editáciou

 

Kontrolné funkcie

 • Zabezpečenie úplnosti a správnosti ukladaných údajov
 • Formátové kontroly: povinnosť, dĺžka, vybrané znaky, atď.
 • Logické kontroly: číselníky, referenčné polia, registre
 • Technické kontroly: správna štruktúra a syntax súborov
 • Vlastná nastaviteľnosť jednotlivých kontrolných programov
 • Chyby môžu slúžiť len na upozornenie používateľa
 • Chyby môžu zabrániť uloženiu / ďalšiemu spracovaniu

 

Proces spracovania

 • Uloženie, následná úprava, odoslanie a iné špecifické operácie
 • Riadenie pracovného toku prostredníctvom stavových atribútov
 • Prehľad a generovanie tlačových výstupov zo zozbieraných dát
 • E-mail a SMS notifikácie používateľov o významných operáciách
 • Export záväzného potvrdenia o uložení / odoslaní dokumentu
 • Kryptované bezpečnostné prvky (QR kódy, ochranné kľúče, a pod.)