Prínosy portálov

Portály sa stávajú synonymom elektronickej komunikácie v moderných firmách, pre ktoré je dôležitý intenzívny kontakt s klientskou sieťou. Úplne nahrádzajú papierovú a polopapierovú výmenu medzi poskytovateľom a prijímateľom informácií. Zabezpečujú optimálne spracovanie kompletných dokumentov, ako aj čiastkových dát, bez ohľadu na geografické prekážky, špecifické podmienky firmy či odvetvia. 

Súčasťou klientskej siete môžu byť koneční spotrebitelia, odberatelia výrobkov a služieb, dodávatelia a ďalší obchodní partneri, vrátane spolupracovníkov v zamestnaneckom pomere (dizajnéri, projektanti, konzultanti, atď.). Špecifickými skupinami klientov v sektore štátnej správy sú napr. daňové subjekty, odvádzatelia poistného, poberatelia dávok. V sektore finančných služieb sú to sporitelia, poistníci, investori, makléri, a pod. 

Produktívnosť

Firma dokáže od klientov prijať a interne spracovať oveľa viacej údajov za rovnaké časové obdobie. Zvyšovanie dátového objemu ide ruka v ruke s nárastom zložitosti dokumentov z hľadiska štruktúry a obsahu. Prispôsobiteľná výkonnosť systému bez obmedzenia dostupnosti na strane používateľov.  

 

Hospodárdnosť

Eliminácia nákladov a strateného času na neproduktívne činnosti, ako napríklad ručné vypĺňanie papierových formulárov, zdĺhavé vyhľadávanie správnych dát, cyklická výmena emailov, ustavičné poučovanie klientov, dodatočné opravy chýb, doručovanie klasickou poštou, správa fyzického archívu, a ďalšie.

Spoľahlivosť

Používatelia majú sprístupnené vybrané údaje podľa rolí a prístupových práv. Prihlasovanie do systému, ako aj všetky operácie kritické z hľadiska dátovej bezpečnosti, sú ošetrené účinnou autentifikáciou a autorizáciou. Posilnená ochrana pred stratou, znehodnotením, poškodením a zneužitím informácií.

 

Spokojnosť

Prístup do portálu cez bežné internetové prehliadače, a grafické rozhranie, ktoré podporuje intuitívnu prácu. Jednoduché odosielanie údajov manuálnym vstupom alebo importom elektronických súborov. Podstatné zníženie chybovosti vďaka metodickým kontrolám a automatickému predvypĺňaniu dát.