Finančný sektor

AEGON Slovensko - životná a neživotná poisťovňa, dôchodková správ. spoločnosť

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Firemné portály
Framework 4 Portals
vývoj (2011 - 2012) podpora

"WebAgent" (od 2012) poskytuje informácie vlastným aj externým finančným agentom v distribučnej sieti poisťovne. Prehľad poistných a investičných produktov, klientov, zmlúv, a ďalších súvisiacich údajov v súlade s pozíciami predajcov.

"WebKlient" (od 2013) prináša informačný servis klientom AEGON o svojich vlastných zmluvách. Aktuálne a presné prehľady, publikačný modul, elektronické platby poistného, automatizovaná správa používateľov, a ďalšie funkcionality.  

Systémy WebAgent a WebKlient sú plne integrované z dátovými zdrojmi klienta a prevádzkované na jeho vlastnej infraštruktúre. Pri pokračujúcom rozvoji a ďalších funkčných rozšíreniach v súčasnosti postupne narastá počet nových používateľov obidvoch portálov. Klient ocenil rýchlosť, dochvíľnosť a kvalitu dodávky, rovnako ako aj vysokú efektívnosť vývoja a prevádzkovej podpory, vďaka čomu boli zhodnotené predchádzajúce investície do IT.

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Internal Funds Administration (IFA)
ALBIQ
vývoj (2012) podpora

"IFA" slúži pre administráciu interných fondov investičného životného poistenia vytváraných životnou poisťovňou pre potrebu tzv. "unit linked" produktov. Riešenie bolo vyvinuté na mieru pre Aegon, Životná poisťovňa a.s. ako náhrada za in-house aplikáciu, ktorá už nebola schopná pokryť rastúce požiadavky klienta. Systém "IFA"  automatizuje činnosti a procesy spojené s administráciou investičných "unit linked" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo fondy investičného životného poistenia. Okrem životného poistenia je použiteľný aj pre potreby správcovských spoločností, custodiánov, príp. privátneho bankovníctva a wealth manažmentu.
 

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Solution 4 Printing
ALBIQ
vývoj (2013) → podpora

"Solution 4 Printing" slúži pre správu tlačených dokumentov, administráciu šablón a generovanie tlačových výstupov v organizáciách, ktoré zasielajú personalizované dokumenty veľkému počtu subjektov. Riešenie bolo postupne zavedené pre viaceré organizačné zložky (domény): Životné poistenie, Neživotné poistenie, Doplnkové dôchodkové sporenie, s výhľadom na ďalšie rozširovanie. Typickými príkladmi dokumentov spracovávaných prostredníctvom "Solution 4 Printing" v spoločnosti Aegon sú: vydané poistky, predvýročné a výročné listy, vyjadrenia k poistnej udalosti, vyjadrenia ku zmluve, rozličné zrušenia, a mnohé ďalšie.
 

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Systém na riadenie dokumentov (DMS)
Portal 4 Processes
vývoj (2014 - 2015) → podpora

"DMS" zabezpečuje centralizovanú správu dokumentov naprieč všetkými organizačnými zložkami skupiny AEGON Slovensko. Jeho implemetácia znamenala nahradenie pôvodného riešenia, ktorého udržovanie a ďalší rozvoj by boli neefektívne. V rámci projektu prebehla tiež úspešná migrácia historických dokumentov do nového systému v objeme 2,2 miliónov súborov. Nový "DMS" komunikuje so 4 produkčnými systémami poisťovne prostredníctvom servisného rozhrania alebo hromadného importu. Procesný a integračný engine P4P podporuje procesné riadenie, workflow, bezpečný prístup k údajom a spoluprácu s ostatnými systémami spoločnosti.

 

Arca Capital - investičná skupina a správcovská spoločnosť

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Asset Management Information System (AMIS)
ALBIQ
vývoj (2013)

Private equity skupina Arca Capital Slovakia, a.s. sa profiluje ako dynamický a inovatívny investičný subjekt, predovšetkým v oblasti venture kapitálu v regióne strednej a východnej Európy. Informačný systém "AMIS" zabezpečuje efektívnu administráciu podielových fondov práve pre správcovské spoločnosti takéhoto typu. Automatizuje procesy spojené s vydávaním a ďalším spracovaním podielov "unit" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo dôchodkové fondy. V súčasnosti "AMIS" podporuje viaceré druhy finančných nástrojov: jednotky, podiely, akcie, dlhopisy, termínované vklady, cudzie meny; s výhľadom na implementáciu niektorých ďalších: opcie, forwardy, swapy, a pod.
 

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Systém na riadenie dokumentov (DMS)
Portal 4 Processes
vývoj (2015 - ...) → podpora

"DMS" zabezpečuje procesné spracovanie dokumentácie v sieti viacerých firiem Arca Capital. Rozhodnutie o implementácii spoločného riešenia bolo motivované snahou o zjednotenie pracovných postupov. "DMS" už od 1. dňa uchováva všetky dokumenty na jednom mieste, umožňuje prehľadnú správu prístupov a zvýšenie bezpečnosti, s celkovým prínosom v jednoduchšej a efektívnejšej spolupráci jednotlivcov aj firiem. Veľmi prínosné sa ukázalo automatické vytváranie nových dokumentov na základe prijatých e-mailových správ s priloženými súbormi. Súčasťou systému je notifikácia pracovníkov, indexácia dokumentov, tajné dokumenty, a ďalšie prínosné funkcie.

 

Systém "PIC" pre obchodníka s cennými papiermi European Investment Centre

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Processing Investment & Custody (PIC)
ALBIQ
vývoj (2009 - ...) → podpora

European Investment Centre o.c.p., a.s. (EIC) je obchodník s cennými papiemi s povolením Národnej Banky Slovenska. Špecializuje sa na oblasť distribúcie podielových fondov na Slovensku a v Českej Republike, investujúc do viac ako 700 rôznych podielových fondov viac ako 20 vyznamých správcov z Európy. Pri distribúcii spolupracuje so sprostredkovateľskými sieťami, pre ktoré zabezpečuje administráciu investícií klientov do podielových fondov. Informačný systém "PIC" komplexne pokrýva celú agendu EIC ako obchodníka. Vedenie klientských účtov, vykonávanie klientských pokynov v multimenovom prostredí oproti mnohým protistranám a kastodianom, prístup k účtom pre sprostredkovateľov a konečných klientov. Automatizovaná realizácia sporiacich plánov, nákupy v cudzích menách, výkonávanie a vysporiadanie hromadných pokynov, a mnohé ďalšie funkcie.

Projekt úvodnej verzie pre EIC prebiehal v rokoch 2009 a 2010. Factory 4 Solutions systém "PIC" neustále rozširuje a zlepšuje, poskytujúc EIC súčasne aj prevádzkovú podporu, a to formou komplexného outsourcingu. Vývoj systému je založený na platforme ALBIQ® s modernými MDA/MDD metódami pre rýchle generovanie aplikácií.

 

Systém "FiM" pre finančného makléra Medical & Financial Consulting

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Systém finančného makléra (FiM)
Framework 4 Portals
vývoj (2011 - 2012)

"FiM" je centrálny IS maklérskej firmy, poskytujúcej sprostredkovanie finančných produktov, odborné poradenstvo a súvisiace služby. Súčasťou projektu bola migrácia historických údajov klienta. Vďaka konfigurovateľnosti sú pokryté všetky sektory trhu a ľubovoľné typy fin. produktov. Nový systém zvýšil efektívnosť, bezpečnosť a výnosnosť firmy, čo sa prejavilo v skorej návratnosti investícií. "FiM" pracuje od spustenia (04/2011) bez akýchkoľvek chýb, prerušení či metodických omylov. Medzi prínosy patria: 1) Zrýchlenie uzávierky a odmeňovania 5 dní → 5 hodín; 2) Skrátenie procesu zmluvy o 25 %; 3) Zníženie nákladov na IS o 80 %, 4) Pokles sťažností agentov na 0;  a ďalšie.

 

Klientský portál pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť Stabilita

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Firemný portál (+ EZU)
Framework 4 Portals
vývoj (2010, 2013) → podpora

Stabilita, d.d.s., a.s. je doplnková dôchodková spoločnosť, poskytujúca tzv. dobrovoľný III. pilier dôchodkového zabezpečenia, založený na solidarite zamestnávateľov so zamestnancami. "STABILITA Portál" slúži na elektronické zasielanie mesačných rozpisov od zamestnávateľov s príspevkami pre svojich zamestnancov - dobrovoľných sporiteľov. Sporitelia aj poberatelia dávok majú cez portál k dispozícii detailný a vždy aktuálny prehľad dôchodkových účtov a vývoja vlastných dôchodkových úspor.

Generálnym dodávateľom systému, ktorý bol do produkcie nasadený v roku 2010 v spolupráci s EMM, spol. s r.o., je v súčasnosti výhradne Factory 4 Solutions, a.s. "STABILITA Portál" predstavuje vôbec 1. implementáciu elektronického zberu údajov (EZU) v komerčnom sektore. Portál bol veľmi dobre prijatý, pričom dnes ho využíva ho viac ako 90% všetkých zamestnávateľov, a všetci väčší zamestnávatelia spolupracujúci s touto spoločnosťou.