Priemyselný sektor

"EMMP" na podporu firemných procesov pre EMM

Systém:
Technológia:
Realizácia:

Procesný systém
Portal 4 Processes
vývoj (2011 - 2012) → podpora

EMMP bol vytvorený pre spoločnosť EMM, spol. s r.o., poskytujúcu riešenia fyzickej bezpečnosti objektov a zariadení, pôsobiacu tiež ako dodávateľ a integrátor komplexných IT riešení. F4S vyhrala súťaž na zhotovenie informačného systému v rámci projektu "Moderné informačné technológie pre rast EMM, spol. s r.o.", podporeného z fondov EU (ITMS 22320220034), ktorý prebiehal koncom 2011 a začiatkom roka 2012.

EMMP optimalizuje podnikové procesy, udržuje vysokú úroveň riadenia kvality, poskytovaných služieb a obsluhy zákazníkov. Riešenie podporuje funkcionality CRM, ERP, od získania zakázky a zmluvných rokovaní, cez prípravu a realizáciu jednotlivých projektov, až po poskytovanie prevádzkovej podpory, záručného a zmluvného servisu. Portál sleduje vykonávanie procesov, a operatívne prideľuje úlohy členom riešiteľského tímu podľa ich zaradenia. Zamestnanci prístupujú cez portál k dokumentom centrálne uskladneným vo firemnom úložisku. Manažment má k dispozícii vždy aktuálne reporty o stave a priebehu vykonávaných prác. EMMP pomáha strážiť náklady, kontroluje spotrebu zdrojov na riešenie projektov, rovnako ako aj  parciálnych úloh, uľahčuje plánovanie a vyhodnocovanie časov a nákladov, príp. iných ukazovateľov úspešnosti.

Systém je postavený na platfrome Portal 4 Processes využívajúcej J2EE/Java technológie, konfigurovateľný procesný stroj a nástroje pre tvorbu GUI obrazoviek. V prípade EMMP boli so súhlasom klienta použité komponenty z kategórie "open source", vďaka čomu sme výrazne znížili celkové obstarávacie ako aj prevádzkové náklady.

 

"SporNET" na podporu IT procesov pre sIT Solutions

Systém:
Technológia:
Realizácia: 

Procesný systém
Portal 4 Processes
vývoj (2005 - 2009)

SporNET bol vyvíjaný podľa požiadaviek SporDat s.r.o. v období 2005 - 2009, neskôr sIT Solutions SK, spol. s r.o., dnes pod názvom Erste Group IT SK. sIT Solutions SK ako 100% dcérska spoločnosť Slovenskej Sporiteľne a.s., najväčšej banky na Slovenku, zabezpečovala vývoj, integráciu a prevádzku bankových IT služieb. Rovnaké riešenie pod názvom SpotIT slúži aj ďalší zo skupiny ERSTE Bank Group v Českej republike, na Ukrajine a v Chorvátsku.

Procesný intranetový portál sporNET podporuje pre riadenie IT služieb v súlade s najlepšími zásadami ITIL III - best business practices. Obsahuje viacero procesných modulov, pričom hlavnými sú: RIADENIE INCIDENTOV, RIADENIE PROBLÉMOV, RIADENIE POŽIADAVIEK, RIADENIE ZMIEN, RIADENIE TESTOVANIA. Jednotlivé funkcionality sú navzájom prepojené, takže vystavenie incidentu vytvorí požiadavku na jeho pretestovanie, a pod. SporNET udržuje bežiace postupy v procesnom stroji, a podľa progresu deleguje úlohy na zodpovedných riešiteľov, až do úplného uzatvorenia. Zároveň slúži na odovzdávanie a zdieľanie komplexnej dokumentácie. Nový systém priniesol zrýchlenie a skvalitnenie IT služieb, a zefektívnenie komunikácie vďaka odbúraniu zbytočných e-mailov, a sprístupneniu informácií na jednom mieste.

Systém bol vytvorený s použitím platfromy Portal 4 Processes. Táto platfroma je postavená na J2EE/Java technológii. V prípade SporNET boli použité komponenty BEA (Oracle), WebLogic Server a Integration, a databáza Oracle. Viaceré prvky aplikácie boli generované na princípe MDA (Andro MDA).