Procesné riadenie

Podnikový proces: Postupnosť úloh, ktorých výstupy sú vstupmi pre ďalšie úlohy, a spoločne prispievajú k výsledku procesu ako aj výslednej hodnoty pre zákazníka. Finálny výsledok môže byť buď materiálnej (polovýrobky, výrobky, dokumenty, atď.) alebo nemateriálnej povahy (služby, informácie, práva, atď.). Väzby medzi úlohami rešpektujú nadväznosť medzivýsledkov, časovú závislosť, vecnú hierarchiu, a iné logické podmienky.

Procesné riadenie (BPM): Súbor funkcií zabezpečujúcich analýzu, návrh, implementáciu, vykonávanie a monitoring podnikových procesov. Vytvára vzťahy medzi úlohami a pracovníkmi v organizačnej štruktúre, resp. účastníkmi procesov. Meradlom úspešnosti BPM je kvalita, efektívnosť a bezpečnosť prác vykonávaných pri plnení požiadaviek zákazníka. Účinnosť BPM rastie úmerne s automatizáciou využívania príslušných znalostí, zručností a metód.

P4P ako procesný informačný systém predstavuje softvérovú automatizáciu procesného riadenia. Jednotlivé podnikové procesy sú v informačnom systéme reprezentované modelom, nazývaným tiež pracovný tok či "workflow". P4P je využiteľný na podporu všetkých procesov vo firme, pričom pokrýva ucelený cyklus riadenia a zlepšovania, podporuje samočinný vývoj prác, garantuje plynulú a presnú komunikáciu.

P4P pomáha vybudovať plne procesne orientovanú organizáciu. VIAC

Činnosť každej organizácie bez ohľadu na jej veľkosť, predmet podnikania, odvetvové či rôzne iné špecifická, je výhodné popisovať prostredníctvom procesov a úloh. Parciálne úlohy sú jednoduchšie plánovateľné, vykonávateľné a kontrolovateľné. Nie všetky firmy však dnes dokážu svoje vlastné procesy efektívne riadiť, alebo dokonca zlepšovať s očakávanými výsledkami.

P4P je synonymom pružnosti, úplnosti a udržateľnosti procesného riadenia. VIAC

Úspešnosť firiem vo všetkých odvetviach výrazne závisí aj na správnom využívaní informačného systému. P4P ako BPM systém priaznivo ovplyvňuje kvalitu výsledných produktov, poskytovaných odberateľom či koncovému spotrebiteľovi. Našim klientom pomáhame poznať a riadiť svoje vlastné procesy, kontinuálne zvyšovať  produktivitu a efektívnosť práce, a súčasne dosahovať vysokú technologickú vyspelosť.

P4P prináša do podnikania zlepšenú kvalitu, efektívnosť a bezpečnosť. VIAC