Sytém IFA - Internal Fond Administration

Sytém IFA základe nastavených parametrov fondov automatizuje realizáciu nákupov a predajov investičných nástrojov do portfólia, ocenenie investičných nástrojov a výpočet čistej hodnoty aktív ako aj výpočet zisku či straty z realizovaných obchodov. Rovnako ako všetky naše riešenia dosahuje vysoký stupeň bezpečnosti v oblasti prístupu k údajom a práce s nimi.
Systém poskytuje nasledovné funkcie a nástroje:
 • Definovanie fondu, jeho investičnej stratégie a limitov pre jednotlivé investície.
 • Automatické vytváranie pokynov na nákup a predaj finančných nástrojov, akonáhle ich objem v portfóliu interného fondu poklesne pod alebo prekročí stanovený limit.
 • Spracovanie pokynov so sumarizáciou pokynov týkajúcich sa jedného finančného nástroja naprieč všetkými internými fondami tak, aby výsledný pokyn zahŕňal rozdiel všetkých interných nákupov a predajov.
 • Párovanie potvrdení o realizovaných pokynoch s pokynmi, a pripisovanie zrealizovaných transakcií do jednotlivých interných fondov.
 • Oceňovanie finančných nástrojov tvoriacich portfóliá interných fondov s využitím trhových cien a interných výpočtov.
 • Automatické akcie spúšťané podľa zadaného plánu, ako napríklad výplata kupónov a plášťov dlhopisov.
 • Výpočet čistej hodnoty aktív a aktuálnej hodnoty jednotky.
 • Vydávanie a redemácia jednotiek na základe novej hotovosti prichádzajúcej do fondov a požiadaviek na výplatu.
 • Výpočet zisku / straty z nákupov a predajov alebo precenenia finančných nástrojov v portfóliu, použitím metódy FiFo alebo metódy priemerných cien.
 • Princíp 4 očí pri požadovaných akciách v systéme. Zaznamenávanie auditných logov.
 • Riadenie prístupových práv na úrovni aplikácie (príp. integrácia s LDAP systémom pre dosiahnutie SSO).
 • Viaceré reporty a dátové exporty pre účely obchodu a účtovníctva.
V súčasnosti sú implementované nasledovné druhy finančných nástrojov:
 • jednotky, podiely, akcie;
 • dlhopisy;
 • termínované vklady;
 • cudzie meny
 • iné nástroje (opcie, swapy, forwardy a pod.) na požiadanie vrámci rozšírenia.